Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR brengt advies uit of heeft instemmingsrecht bij schoolse zaken, bijv. ten aanzien van de begroting, het jaarplan, het vakantierooster, de aanpassing in de schooltijden en het formatieplan. Deze zaken zijn wettelijk geregeld. In deze raad hebben ouders en leerkrachten zitting.

De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen. Bij verkiezingen zijn ouders verkiesbaar die een kind op school hebben en de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. De ouders worden vertegenwoordigd door Connie van Sprang en Marc Mutsaers.

De personeelsgeleding van de MR heeft haar overlegmomenten in de teamvergaderingen. Bij wettelijke behoefte aan instemming door de MR, komenĀ  beide geledingen samen om hun instemming of advies uit te brengen. De MR van elke school van stichting De Waarden is vertegenwoordigd in de GMR. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door juf Ankie en juf Jannie. Juf Jannie neemt ook deel aan de GMR.