Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR brengt advies uit of heeft instemmingsrecht bij schoolse zaken, bijv. ten aanzien van de begroting, het jaarplan, het vakantierooster, de aanpassing in de schooltijden en het formatieplan. Deze zaken zijn wettelijk geregeld. In deze raad hebben ouders en leerkrachten zitting.

De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen. Bij verkiezingen zijn ouders verkiesbaar die een kind op school hebben en de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. De ouders worden vertegenwoordigd door Connie van Sprang en Charlotte Veraart.

De personeelsgeleding van de MR heeft haar overlegmomenten in de teamvergaderingen. Bij wettelijke behoefte aan instemming door de MR, komen  beide geledingen samen om hun instemming of advies uit te brengen. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door juf Ankie en juf Sanne. 

Op dit moment is er een vacature voor de GMR van Stichting De Waarden. Zowel leerkrachten als ouders mogen hierop reageren.