BREDE SCHOOL

Brede school Moerdijk klein

 

 

 

Omschrijving                                         

De gemeente Moerdijk heeft in december 2010 de forse ambitie vastgesteld om alle scholen in de gemeente tot een ‘brede school’ te ontwikkelen. De realisering van dit doel is sindsdien opgepakt met de vier schoolbesturen die in de gemeente actief zijn: Stichting De Waarden, Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en Stichting Marklandcollege.

Als eerste ijkpunt is gekozen voor 31 dec 2013; op dát moment diende de helft van de scholen in de gemeente een ’brede school’ te zijn. Voor het tijdvak 2014 t/m 2016 geldt eenzelfde taakstelling van twaalf scholen. Uiteindelijk horen alle 22 basisscholen, het speciaal basisonderwijs en de school voor voortgezet onderwijs tot de doelgroep. Aanvang 2014 staat de teller op 11 initiatieven die zijn gecertificeerd als Brede school Moerdijk. De anderen zijn momenteel ‘in ontwikkeling’.

hier

Klik op de kaart van Brede school Moerdijk, situatie voorjaar 2014.

De definitie

Om te kunnen beoordelen of een initiatief voldoet aan de vereisten is het nodig om helder te hebben wat we in de gemeente Moerdijk onder een brede school verstaan.  Een Brede School in Moerdijk:

> heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
> met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking;
> heeft aanvullend als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
> met als uitgangspunt gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument;
> waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd;
> en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

 Activiteiten

Visieplan / Werkplan Brede school
Afgesproken is dat elke Brede school in Moerdijk haar visie, activiteiten en samenwerkingsverbanden kenbaar maakt in een Visieplan / Werkplan Brede school.

visiedocument De Molenvliet