Verlof en verzuim

Aanvragen voor verlof dienen schriftelijk aan de schoolleiding te worden gedaan. Op school zijn hiervoor formulieren aanwezig.

Afwezigheid

Wanneer een leerling niet naar school kan komen wegens ziekte of andere redenen (bezoek aan een arts o.i.d.), dient de ouder / verzorger dit telefonisch of schriftelijk vóór schooltijd te melden.

Te laat komen

Ook te laat op school komen, is ongeoorloofd schoolverzuim. Komt een kind veelvuldig te laat, dan kan dat reden zijn om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof (niet zijnde vakantie) dient uiterlijk twee dagen van tevoren aan de directeur gevraagd c.q. meegedeeld te worden. Het gaat hierbij om:
•door de godsdienst bepaalde plichten
•verhuizing (ten hoogste één dag)
•huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of 2 dagen)
•ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten (duur in overleg met de directeur)
•overlijden van bloed- of aanverwanten (afhankelijk van de familierelatie 1 – 4 dagen)
•ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
•andere belangrijke of persoonlijke redenen (tevoren overleggen met de directeur)

Vakantie buiten de reguliere schoolvakanties

•Dit is alleen mogelijk als het beroep van de ouder(s) zomerseizoengebonden is, of wanneer de aard van het beroep zodanig is, dat het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verzoek tot verlof wordt aan de leerplichtambtenaar voorgelegd.

Als een niet-reguliere schoolvakantie op bovenomschreven gronden is goedgekeurd, mag die vakantie
•niet meer dan eenmaal per jaar plaatsvinden,
•niet meer dan 10 schooldagen omvatten,
•niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen

Een verzoek om vakantie buiten de reguliere schoolvakanties moet door de ouder(s) minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk aan de directeur van de school worden voorgelegd. Om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, dienen bewijsstukken te worden getoond. De directeur zal binnen 1 week zijn beslissing aan de ouders kenbaar maken. Bij weigering van extra verlof of vakantie door de directeur kunnen ouders binnen 6 weken bezwaar maken over die beslissing bij de leerplichtambtenaar.

Niet-geldige redenen voor een afwijkende vakantie zijn:
•afwijkend rooster van een kind uit het gezin op een andere school van 1 tot 1,5 week in de zomervakantie of enkele dagen in een andere vakantie,
•lagere prijzen,
•geen andere boekingsmogelijkheden,
•uitnodiging van anderen om mee te gaan op vakantie,
•vermijden van de vakantiedrukte,
•familiebezoek in een ander land of een ander werelddeel.

Ziekte tijdens de vakantie

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Allereerst de school op de hoogte brengen en vervolgens is het van groot belang dat de ouders een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Dat voorkomt mogelijke misverstanden.