ZORG

Iedere leerling maakt een ontwikkeling door. Deze ontwikkeling mag niet tot stilstand komen. Uitgangspunt is de parallelle ontwikkeling van de individuele leerling met de ontwikkeling van de leeftijdsgroep.

Om de voortgang in de ontwikkeling op waarde te kunnen schatten, moeten de leerkrachten de leerprocessen en de leerlijnen kennen. Ook moeten zij de leerlingen kennen. Dan alleen kan de voortgang van de ontwikkeling worden bewaakt en indien nodig de juiste interventies worden gepleegd.

Omdat het belangrijk en noodzakelijk is om de toetsen, handelingen, resultaten etc. goed vast te leggen, zijn er in elke groep een groepsoverzicht en groepsplannen waarin dit genoteerd wordt. De Cito-resultaten worden in Parnassys verwerkt door de leerkracht.
Daarnaast zijn voor elke leerkracht de afspraken en registratieformulieren digitaal beschikbaar. De zorggegevens worden opgeslagen in Parnassys.

Daar waar een kind speciale behoeften heeft – speciale zorg behoeft – wordt die in beginsel in de eigen groep door de eigen leerkracht gerealiseerd. In principe bieden wij ook plaats aan kinderen met een handicap (passend onderwijs). De zorg die we aan de kinderen besteden is gericht op het bieden van oplossingen om alsnog de doelen te bereiken. In ons schoolondersteuningsprofiel is opgenomen welke zorg we kunnen bieden.

We werken permanent aan het vergroten van de effectiviteit van de zorg. Mede door goede en efficiënte zorg willen we bereiken:
– dat de leerprestaties op schoolniveau voldoen aan onze norm die we vastleggen in de streefdoelen
– het aantal doublures en/ of verwijzingen naar het SBO minimaal onder het landelijk gemiddelde c.q. de inspectienorm valt
– dat de individuele leerling zijn / haar persoonlijke ontwikkelingsperspectief c.q. uitstroomprofiel bereikt

 Afhankelijk van wie de zorg biedt en hoe die geboden wordt, onderscheiden we 5 niveaus.

Als goede ontwikkeling blijkt op niveau 1 en / of 2 spreken we van onderwijs naar behoefte en rekenen we dat tot de normale routines, het kind zit niet ‘in de zorg’.

We beschouwen een kind als ‘zorgleerling’ wanneer het bij het gewone onderwijsaanbod niet tot optimale ontwikkeling komt. Enerzijds kunnen dat leerlingen zijn die meer leerstof en/ of verdieping aankunnen, anderzijds zijn dat leerlingen die zich met dit aanbod niet voldoende ontwikkelen.

Vanaf niveau  3 worden de ouders nadrukkelijk betrokken bij het zorgproces, zowel bij de planning als bij de evaluaties.

Binnen onze school kennen we een Interne Begeleider. Binnen de mogelijkheden van onze formatie vinden we het belangrijk structureel in te zetten op de zorg. Zo hebben we minimaal een halve dag per week formatie voor de IB-er. Zij heeft tot taak het algehele proces van de zorg op school te begeleiden en te sturen. In samenspraak met de directie bewaakt zij de opbrengsten van het onderwijsleerproces. Zij is steun en vraagbaak voor de leerkrachten. Zij onderhoudt tevens de contacten naar buiten, zoals de onderwijsbegeleidingsdienst, CJG, zorgteam, logopedist, cesartherapeut, ambulante begeleiders, etc.